Αστικής Ευθύνης2019-08-02T23:11:00+02:00

Αστικής Ευθύνης

H ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους. Το συμβόλαιο αυτό δεν καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη του ασφαλιζόμενου.

BUTTON