Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων2019-08-02T23:51:49+02:00

Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης προστατεύει τον επαγγελματία σε περίπτωση που θα κληθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους, σαν αποτέλεσμα αμέλειας ή παράλειψης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική από τον Νόμο και το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθόρισε κάποια ελάχιστα ποσά ασφάλισης ως ακολούθως:

  • Για κάθε απαίτηση – €170,860
  • Για κάθε περίοδο ασφάλισης – €341,720

Το ασφαλιστήριο εκδίδεται στη βάση Δηλωθείσας Ζημιάς (claims made) και προσφέρει κάλυψη μόνο για απαιτήσεις ή ζημιές που κοινοποιούνται στον ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

Υπάρχουν και οι ακόλουθες επιπρόσθετες προαιρετικές καλύψεις Δυσφήμηση – σαν αποτέλεσμα παράβασης καθήκοντος:

  • Υπέρβαση εξουσίας – σε περίπτωση υπέρβασης στους όρους εξουσιοδότησης του πελάτη
  • Ανέντιμη, δόλια, εγκληματική ή κακόβουλη πράξη ή παράλειψη υπαλλήλου ή αντιπροσώπου
  • Κάλυψη για απώλεια εγγράφων – για έξοδα αντικατάστασης ή αποκατάστασης

BUTTON