Ευθυνη Εργοδοτη

Η ασφάλιση καλύπτει τη νομική ευθύνη του εργοδότη για ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες του εργοδοτούμενου από αμέλεια του.

Η νομοθεσία προνοεί για τις πιο κάτω μέγιστες αποζημιώσεις:

  • €160.000 για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, σε σχέση με τον εργοδοτούμενο.
  • €3.415,000 για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία.
  • Συνολικό όριο κάλυψης €5.125,000 για κάθε περίοδο ασφάλισης.

Η Ασφάλιση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1997

BUTTON